I Played Pokemon Let’s Go Pikachu & it’s…

Pokemon Let’s Go Hands-on!
I Played Pokemon Let’s Go Pikachu / Pokemon Let’s go Eevee, and this is what I thought…

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! https://amzn.to/2J2xLw3
Pokémon: Let’s Go, Eevee! https://amzn.to/2sl9AT3
Nintendo Switch https://amzn.to/2IZN7RT